Cauta

Thursday, 24 September 2015

Top 100 nume de familie in Japonia

Lista nume de familie (surname) cele mai folosite in Japonia:

 1. Sato
 2. Suzuki
 3. Takahashi
 4. Tanaka
 5. Watanabe
 6. Ito
 7. Yamamoto
 8. Nakamura
 9. Kobayashi
 10. Kato
 11. Yoshida
 12. Yamada
 13. Sasaki
 14. Yamaguchi
 15. Saito
 16. Matsumoto
 17. Inoue
 18. Kimura
 19. Hayashi
 20. Shimizu
 21. Yamazaki
 22. Mori
 23. Abe
 24. Ikeda
 25. Hashimoto
 26. Yamashita
 27. Ishikawa
 28. Nakajima
 29. Maeda
 30. Fujita
 31. Ogawa
 32. Goto
 33. Okada
 34. Hasegawa
 35. Murakami
 36. Kondo
 37. Ishii
 38. Saito (different kanji)
 39. Sakamoto
 40. Endo
 41. Aoki
 42. Fujii
 43. Nishimura
 44. Fukuda
 45. Ota
 46. Miura
 47. Fujiwara
 48. Okamoto
 49. Matsuda
 50. Nakagawa
 51. Nakano
 52. Harada
 53. Ono
 54. Tamura
 55. Takeuchi
 56. Kaneko
 57. Wada
 58. Nakayama
 59. Ishida
 60. Ueda
 61. Morita
 62. Hara
 63. Shibata
 64. Sakai
 65. Kudo
 66. Yokoyama
 67. Miyazaki
 68. Miyamoto
 69. Uchida
 70. Takagi
 71. Ando
 72. Taniguchi
 73. Ohno
 74. Maruyama
 75. Imai
 76. Takada
 77. Fujimoto
 78. Takeda
 79. Murata
 80. Ueno
 81. Sugiyama
 82. Masuda
 83. Sugawara
 84. Hirano
 85. Kojima
 86. Otsuka
 87. Chiba
 88. Kubo
 89. Matsui
 90. Iwasaki
 91. Sakurai
 92. Kinoshita
 93. Noguchi
 94. Matsuo
 95. Nomura
 96. Kikuchi
 97. Sano
 98. Onishi
 99. Sugimoto
 100. Arai

No comments:

Post a Comment

Comentariile spam, cele ce fac reclame sau cele ce aduc jigniri, instigari la violenta sau ura de rasa, si fara a ne limita la atat, tot ce nu este potrivit pentru un comentariu nu va fi aprobat.

Popular Posts